Vedtægter

NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED:

§ 1 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net.

§ 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske TV-kanaler b) udbyde internet. c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg d) gennem information og service at optimere oplevelsen af vore ydelser 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 3. Foreningens forsyningsområde omfatter de områder, der er besluttet af generalforsamlinger, jf.

§24.
4. Foreningen er hjemmehørende i 7730 Hanstholm.

MEDLEMMERNE:

§ 3
1. Enhver, som har betalt et evt. tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg er medlem.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør

§ 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4
1. Hos det enkelte tilsluttede medlem opkræves de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) medlemmet har valgt at modtage fra foreningen.

§ 5
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlem 1 merne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

§ 6
1. Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende aftalevilkår og takstblad. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 7
1. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for opsigelse af abonnement. Disse indskrives i takstbladet.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis at få overdraget et værdibevis i foreningen.
3. Medlemmet er ved udmeldelse forpligtet til straks at aflevere de genstande (f.eks. modems) til foreningen, som af denne er stillet gratis til rådighed.

GENERALFORSAMLING:

§ 8
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i en lokal avis med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår dagsorden, regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det indeværende år er fremlagt.
3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det indeværende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af budget.
5. Eventuelle forslag
6. Valg til bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt 2 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 1. februar det år, det ønskes behandlet.

§ 10
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 15 (femten) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) hverdage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) dage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.
2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 11
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.
4. Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
6. Der kan kun stemmes ved fremmøde og ikke ved fuldmagt.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE:

§ 12
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
2. Kun medlemmer af foreningen kan være bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Disse tillidsposter ophører i fald medlemskabet ophører.
3. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal ud af fem erklære et bestyrelsesmedlem inhabil i enkeltsager
4. Bestyrelsen kan fastsætte regler for brugen af bredbåndskabelanlægget.

§ 13
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
3 2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura i medfør af bestyrelsesbeslutning.
§ 14
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 15
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen fastsætter budget og takstblad.
2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

RESTANCER:

§ 16
1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde og overgive sagen til inkasso. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 17
1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder.

FRAFLYTNING:

§ 18
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem. Hvis ny beboer / ejer ikke ønsker at være medlem, afbrydes tilslutningen til anlægget.
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr.

§17, da den følger ejendommen. Evt. udlånte genstande skal af den fraflyttede straks afleveres til foreningen.
VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:

§19
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

4 §
20 1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr.

§ 17.2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 21
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 22
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne. VEDLIGEHOLDELSE OG
TEKNISK INSTALLATION:

§ 23
1. Bestyrelsen skal sikre, at der føres tilsyn med og vedligeholdelse af anlægget.
2. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.
UDVIDELSER:

§ 24
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye geografiske områder.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder.
3. Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for planer om væsentlige kommende udvidelser – jf. stk 1 og 2 – i indeværende år samt for de økonomiske konsekvenser heraf.
4. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer, samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.5

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

§25
1. Ændring af nærværende vedtægter kræver godkendelse af generalforsamlingen således, at mindst 2/3 afforeningens medlemmer stemmer for. Er 2/3 afforeningens medlemmer ikke til stede på den hertil indkaldte generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling til afholdelse senest 21 hverdage efter første generalforsamling. På denne anden generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for en vedtægtsændring.
FORENINGENS OPHØR:

§26
1. Forslag om at opløse foreningen skal forelægges en generalforsamling, der er indkaldt efter vedtægtens forskrift for generalforsamling og med dette ene punkt på dagsordenen. Bestyrelsen skal udarbejde en redegørelse, som skal være tilgængelig for alle medlemmer samtidig med varslingen af generalforsamlingen. Redegørelsen skal som minimum indeholde bestyrelsens overvejelser og begrundelser samt de konsekvenser, som forslaget måtte indebære. Forslaget kræver godkendelse af generalforsamlingen således, at mindst 2/3 afforeningens medlemmer stemmer for. Er 2/3 afforeningens medlemmer ikke til stede på den hertil indkaldte generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling til afholdelse senest 21 hverdage efter første generalforsamling. På denne anden generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for en opløsning. 2. Et eventuelt likvidationsoverskud efter dækning af foreningens forpligtelser udloddes til almennyttige formål i foreningens virkeområde. Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvilke formål der skal tilgodeses med penge fra foreningen, og hvordan der skal disponeres over de af foreningen ejede anlæg, bygninger, genstande og evt. andre værdier.
FORTOLKNING:

§ 27
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Ethvert medlem er berettiget til at indbringe en generalforsamlingsbeslutning om forståelsen af vedtægterne for domstolene. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller hjemmeside. Således vedtaget den 16. juni 2021

Underskrifter: Dirigent: Thorkil Olesen 6